Albanian | English
 
 
 
Faqja Kryesore
 
 
 
Lista e veprimtarive financiare
 
Kursi i Këmbimit
Mon. Blihet Shitet
USD 105.20 109.20
EUR 124.20 128.20
AUD 74.80 80.80
GBP 138.00 144.00
 
Lista e veprimtarive financiare te lejueshme per Banka NBG Albania Sh.a.

Lista e veprimtarive financiare te lejueshme per Banka NBG Albania Sh.a.:

 1) Të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekore;

2) Factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare;

3) Qiranë financiare;

4) Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave;

5) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim

valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë:

i) instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.),

ii) këmbim valutor,

iii) instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së

interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe

marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen,

iv) letra me vlerë të transferueshme,

6) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pika 2 deri 5 si me siper.

7) Emetimin dhe administrimin e intsrumenteve te pageses ( te tilla si kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me cellular) etj. perfshire emetimin e parase elektronike.

 

 
 
 
 
INTERESOHEM PER
  Kredi Konsumatore
  Kartë Debiti
  Depozitë
  Kredi për Shtëpi
  Karte Krediti
  MJETE
Llogarisni Këstin e Kredisë
Llogarisni Interesat
Lista e Çmimeve
Normat e Interesave
 
 
 
 
   
Pushimet Zyrtare   |  Karriera   |  Njoftime   |  Politika e Privatesise
 
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane, Albania / Tel. +355 (4) 2280 000 / Fax. +355 (4) 2233 613 / E-mail: info@nbgal.groupnbg.com design by impuls
 
 
ABOUT SSL CERTIFICATES